Regulament Concurs Coldplay

Regulamentul oficial al Campaniei Publicitare “EXPEDIATI SI CASTIGATI O INVITATIE DUBLA LA COLDPLAY”

Perioada 01.03.2024 – 31.03.2024

ART. 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara "Expediati si castigati o invitatie dubla la Coldplay” ("Campania") este organizata si desfasurata de DHL International Romania S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Calea Floreasca nr.169 A, sector 1, Bucuresti, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare 1590678 (denumita in continuare "Organizator"). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a Campaniei:

Perioada de desfasurare a prezentei Campanii va fi 01 martie – 31 martie 2024. Aria de desfasurare a Campaniei este teritoriul national.

Art. 3. Drept de participare:

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este dedicata tuturor clientilor persoane fizice si juridice DHL Romania, invitati prin intermediul campaniei de marketing direct dedicate si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare „Participanti”). La aceasta Campanie nu pot participa angajatii DHL membrii de gradul I ai familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie) sau societatile detinute de acestia. Premiile se acorda conform mecanismului si, dupa caz, prin tragere la sorti, a participantilor eligibili, conform solicitarilor acestora, cu conditia ca acestia sa fie platitorii serviciilor de transport efectuate de DHL, in Romania.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Art 4. Mecanismul de desfasurare

Campania “EXPEDIATI SI CASTIGATI O INVITATIE DUBLA LA COLDPLAY” se desfasoara in Romania in perioada 01.03.- 31.03.2024 si se aplica doar expedierilor DHL Express Romania efectuate din sediile DHL si sediile partenere (lista completa a acestora aici: https://dhlexpress.ro/ro/#locator ), de tip export (exporturi în peste 220 de tari si continente), cu plata in Romania.

Vor intra in promotie toti cumparatorii persoane fizice sau juridice ai serviciilor DHL Express International, cu plata in Romania, efectuate din sediile DHL si sediile partenere (lista completa aici: https://dhlexpress.ro/ro/#locator ), in perioada 01.03.2024 – 31.03.2024.

Art. 5. Premiile Campaniei si acordarea acestora

In cadrul Campaniei “EXPEDIATI SI CASTIGATI O INVITATIE DUBLA LA COLDPLAY” se va acorda urmatorul premiu:

  • 1 invitatie constand in 2 bilete de acces la concertul trupei Coldplay, care va avea loc la Bucuresti, pe stadionul Arena National, in data de 12 iunie 2024.

Valoarea premiului este de 2,000 de lei + TVA.

Nu sunt acoperite servicii de cazare si transport la Bucuresti, in cazul in care castigatorul este dintr-o alta localitate.

Art. 6. Desemnarea Castigatorilor

  1. Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti, din inregistrarile expedierilor conform rapoartelor interne DHL, dupa numarul total de AWB-uri unice per companie sau persoana, efectuate in perioada promotiei. Tragerea la sorti se va efectua cel mai tarziu la data de 8 aprilie 2024. Tragerea la sorti se va desfasura in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai organizatorului promotiei si va utiliza un program electronic specializat. Se vor efectua si extrageri ale unor rezerve, in cazul in care castigatorul desemnat va refuza intrarea in posesia premiului. Numele castigatorilor va fi si anuntat prin email si telefonic.
  2. In cadrul acestei campanii promotionale, nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor.
  3. Premiul va fi inmanat persoanei care a efectuat expedierea dintr-unul din sediile DHL, avand titlul de expeditor in AWB-ul specific.
  4. Castigatorul desemnat si validat va intra in posesia premiului la inceputul lunii iunie, inainte de concert. Premiul va fi inmanat de catre reprezentantii DHL.

Art. 7. Litigii In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la Promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acesteia In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art.8. Raspunderea organizatorului Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

Art. 9. Regulamentul campaniei Regulamentul campaniei este disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul www.dhlexpress.ro, pe retelele de socializare ale DHL Express Romania, sau la sediul Organizatorului din Bucuresti, Calea Floreasca 169 A, cladirea A, etaj 8, ori prin solicitarea scrisa trimisa la adresa ro_marketing@dhl.com.

Art. 10. Taxe si Impozite Organizatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori ca urmare a prezentei Campanii, in conformitate cu prevederile din Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu aceasta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art.11.Protectia datelor cu caracter personal

11.1. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Acestia isi pot da acordul ca datele lor personale sa fie inscrise in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Organizatorului prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

11.2. Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca luam toate masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. Datele dvs. personale prelucrate in cadrul Campaniei sunt: nume, prenume, telefon, email, localitate si semnătură. Ele se prelucrează în formă fizică (pe procesul verbal la primirea premiului) și electronică.

Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Din păcate, într-un astfel de caz nu veți mai putea participa la Campanie, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă contactăm pentru oferirea unui posibl premiu

Art.12. Forta majora Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de asi indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Cod civil.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Prezentul regulament a fost redactat si semnat astazi 29.02.2024